rozważanie tagged posts

Ubodzy…

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej IV Niedzieli Zwykłej roku A

Jedyny Nauczyciel, zdolny do uczenia tak wzniosłych rzeczy, naucza na górze. A naucza siedząc, co odpowiada godności nauczyciela. Przystępują do Niego Jego uczniowie, aby być bliżej Jego słów, których mieli słuchać, także ciałem, gdyż podchodzili duchem do wypełniania przykazań. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. O pożądaniu rzeczy doczesnych czytamy, że wszystko to marność i pogoń za wiatrem, a oznacza to zuchwałość i pychę. Dlatego tutaj słusznie za ubogich w duchu uważa się pokornych i bojących się Boga, nie nadętych pychą...

Czytaj więcej...

Światłość

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej III Niedzieli Zwykłej roku A

Bóg powiedział: Niech się stanie światłość – i stała się światłość. Ale nie powiedział: Niech się staną ciemności i stały się ciemności, lecz je uporządkował. Dlatego powiedziano, że oddzielił Bóg światłość od ciemności i nazwał światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. O tym, że ciemności oznaczają grzechy, przekonuje nas prorok Izajasz, który powiada: Ciemności twoje staną się niczym południe, a także Apostoł Jan, który stwierdza: Kto nienawidzi swego brata, w ciemnościach się znajduje. Paweł Apostoł zaś wzywa, abyśmy porzucili uczynki ciemności, a przyoblekli się w zbroję światła. Nie można mówić o jakiejś naturze ciemności...

Czytaj więcej...

Wzdychanie

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej II Niedzieli Zwykłej roku A

Nie dziwcie się, że Duch Święty chciał być przedstawiony w postaci gołębicy. Mówi Apostoł, że gdy nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch błaga za nami wzdychaniem niewysłowionym. (…) Niemałą jest rzeczą, iż Duch Święty uczy nas wzdychania. Wykazuje nam bowiem, iż jesteśmy wędrowcami i uczy nas, abyśmy pragnęli ojczyzny i właśnie pod wpływem tego pragnienia wzdychamy. Komu dobrze jest na świecie, kto sądzi, iż jest mu dobrze, kto raduje się tym, co cielesne, obfitością dóbr doczesnych i czczym szczęściem, ten ma głos kruka, nie gołębicy. Głos bowiem kruka jest krzykliwy, a nie wzdychający...

Czytaj więcej...

Chrzest

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Niedzieli Chrztu Pańskiego roku A

Czy była potrzeba, aby Pan otrzymał chrzest? Zapytany odpowiadam szybko: a czy było potrzebne , żeby Pan się urodził? Czy była potrzeba, aby został ukrzyżowany? Czy było potrzebne, aby Pan umarł, aby Go pochowano? Skoro więc przyjął dla nas tak wielkie upokorzenie, to dlaczego nie miałby przyjąć chrztu? Dlaczego przyjął chrzest od sługi? Abyś ty nie uważał sobie za ujmę przyjąć chrzest od Pana. Zwróćcie, drodzy, na to uwagę, że w Kościele katechumeni mogą być obficiej obdarzeni łaską. Zdarza się bowiem, że widzisz katechumena, który może zna zbawienną naukę wiary lepiej niż wielu wiernych...

Czytaj więcej...

Dzień radości

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Uroczystości Matki Bożej Rodzicielki…

Uczcijmy w radości dzień, w który Maryja złączona ze Stwórcą, pierwsza Dziewica ze wszystkich dziewic, zrodziła Zbawiciela. Dana mężowi i nie od męża została matką. Dziewicą była przed małżeństwem, dziewicą w małżeństwie, dziewicą jako brzemienna, dziewicą jako karmiąca. Wszechpotężny Syn w żaden sposób nie zabrał dziewictwa świętej Matce, wybierając Ją na matkę.

Niech się stanie w sercach naszych Jego miłosierdzie. Matka nosiła Go w żywocie, nośmy Go i my w sercach naszych. Brzemienną była Dziewica wcieleniem Chrystusa, niech serca nasze brzemienne będą wiarą Chrystusową...

Czytaj więcej...

Łaska

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Uroczystości Bożego Narodzenia…

Co roku czcimy uroczyście ten dzień, w którym wypełnia się przepowiednia: Prawda z ziemi wyrosła i sprawiedliwość z nieba spojrzała. Prawda zamieszkująca w łonie Ojca wyrosła z ziemi, by zamieszkać także w łonie matki. Prawda, dla której nieba nie starcza, zstąpiła na ziemię, by położyć się w żłobie. Dla czyjego dobra tak wielka wzniosłość przychodzi w postaci takiej niskości? Powstań, człowiecze, bo dla ciebie Bóg stał się człowiekiem.

Czyż mogła zabłysnąć nam większa łaska Boga od tej, by Syna swego Jednorodzonego uczynił synem człowieczym i nawzajem syna człowieczego uczynił synem Bożym? Szukaj występku, szukaj winy, sz...

Czytaj więcej...

Poczęcie

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Ewangelii na IV Niedzielę Adwentu w roku A…

„Po zaślubinach Matki Jezusa, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego.”
(Mt 1, 18-24)

Maryja pełna wiary pierwej poczęła Chrystusa w umyśle swoim, niż we wnętrznościach. Otom – powiada – służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa Twego. Uwierzyła Maryja i spełniło się, w co uwierzyła. Wierzmy i my, aby spełniło się to, co jest nam potrzebne i czego się spodziewamy.

Aby w wierze tej z większą ufnością umysł mógł kroczyć ku prawdzie, sama Prawda, Bóg i Syn Boży, przyjąwszy na się człowieczeństwo, bez zniszczenia swojej boskości, ustalił i utwie...

Czytaj więcej...

Dzieła Boże

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Ewangelii na III Niedzielę Adwentu w roku A…

„Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi.”
(Mt 11, 2-11)

Ty jesteś Bogiem wielkim, który sam spełniasz rzeczy przedziwne w ciele i w duszy. Posłyszeli głusi, przejrzeli ślepi, chorzy zostawali uzdrowieni, powstawali z martwych umarli, sparaliżowani zostawali uleczeni. Ale są to cuda dokonane w ciałach. Spójrzmy na duszę...

Czytaj więcej...

Kamienie…

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Ewangelii na II Niedzielę Adwentu w roku A…

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie . Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy...

Czytaj więcej...

Bądź czujny

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Ewangelii na I Niedzielę Adwentu w roku A…

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie...

Czytaj więcej...